Auktion 136 April 2018

Monte Real Bodegas Riojanas 1952.
Auktion: Auktion 136 April 2018
Sachgebiet:136Varia
Ausrufnummer:823
Ausrufpreis:0 Euro

Zuschlagspreis: 20 Euro
Info:
Monte Real Bodegas Riojanas 1952. Cenicero Logrono

Abkürzungsverzeichnis